PRIVACYBELEID

Overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in art. 13 en 14 van de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna: "AVG"), en de artikelen 6 en 11 van de Spaanse organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende bescherming van persoonsgegevens en waarborg van digitale rechten (hierna "AVG en waarborg digitale rechten"), waarmee het recht op informatie is geregeld bij het verzamelen van gegevens, willen wij u informeren over de volgende punten:

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking, de distributeur, wijst de persoonsgegevens toe aan Grup Eina Digital S.L. als supervisor van de verwerking om ze op de website te verwerken.

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: gdpr@grupeina.com.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De persoonsgegevens die we kunnen verzamelen zijn de volgende:

 • Voor- en achternaam.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Alle andere informatie of gegevens die u besluit met ons te delen.

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Grup Eina Digital S.L. kan de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers verwerken voor:

 • Toegang tot digitaal trainingsmateriaal.
 • Oplossing van twijfels en vragen.
 • Beheer van de toegang van geregistreerde gebruikers tot het privégedeelte.
 • Beheer van administratieve functies van het platform zoals aanmeldingen, afmeldingen en wijzigingen na de voorafgaande toestemming daartoe van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.
 • Beheer van de aanvraag voor certificaten zodra de cursus is voltooid.
 • In het geval dat de opleiding gesubsidieerd wordt, zal de subsidie aangevraagd worden via de officiële instanties en/of overheidsdiensten.
 • De gegevensbeheerder kan rapporten opvragen over de status van de training en de certificeringen die u hebt ontvangen, zodat uw gegevens voor statistische doeleinden kunnen worden gebruikt.
 • Beheer van het verzenden van commerciële informatie over onze producten en diensten.
 • Elke andere activiteit behorende bij de gecontracteerde diensten.

4. Waarom gebruiken we de gegevens?

De verwerking van geregistreerde gebruikersgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrond:

 • Uitvoering van het contract voor de levering van diensten (art. 6.1.b) AVG): de gegevens van de geregistreerde gebruiker (gebruikersnaam en wachtwoord) worden verwerkt op basis van het contract tot dienstverlening dat is gesloten tussen de partijen.
 • Toestemming (Art. 6.1.a) AVG): in het contactformulier wanneer de gebruiker daarom verzoekt via het webformulier, worden de gegevens van de geregistreerde gebruiker (gebruikersnaam en wachtwoord) verwerkt op basis van de toestemming die vereist is voordat u inlogt op het platform. Daarnaast is er voor bepaalde cookies toestemming nodig voor de aanvaarding daarvan.

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De verwerking van de gegevens voor de beschreven doeleinden zal worden gehandhaafd gedurende de tijd die nodig is om het doel van het verzamelen ervan te vervullen. Daarnaast worden ze verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de verwerking van de gegevens. Zonder een beletsel te vormen voor de opslag ervan, is dat nodig voor de formulering en indiening van of de verdediging tegen mogelijke claims, mits dat wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Grup Eina Digital S.L. verbindt zich ertoe om de verwerking van persoonsgegevens te staken wanneer de bewaartermijn is verstreken, en om ze op correcte wijze te blokkeren in onze databases.

6. Delen wij uw gegevens met derden?

Over het algemeen zal Grup Eina Digital S.L. geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, behalve in situaties waarin dat wettelijk verplicht is of wanneer een dienst is uitbesteed voor de normale werking van de website.

De providers die we gebruiken om de website te beheren zijn:

 • De gebruikte hostingprovider is Amazon Web Services (AWS), een Amerikaans bedrijf met servers in Ierland. Modelcontractbepalingen worden gebruikt als garantie voor de internationale overdracht van gegevens.
 • Commerciële boodschappen worden verstuurd door de aanbieder Acrelia, die gevestigd is in Spanje, of zo nodig via de eigen e-mailprogramma’s van het administratieve personeel van de opleidingen van Grup Eina Digital S.L..
 • Officiële instanties en/of openbare besturen indien de opleiding gesubsidieerd wordt.
 • Grup Eina Digital S.L. gevestigd in Spanje, is eigenaar van het domein van de website.
 • De database waarin de persoonsgegevens van de gebruikers worden opgeslagen, is eigendom van iedere distributeur.

Grup Eina Digital S.L. streeft ernaar de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen wanneer ze buiten het bedrijf worden verzonden en verzekert zich ervan dat de externe dienstverleners de vertrouwelijkheid respecteren en passende maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Genoemde derden hebben de verplichting om te garanderen dat de informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Evenzo kan in sommige gevallen de wet vereisen dat persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan openbare instanties of andere partijen. In dergelijke gevallen wordt alleen bekendgemaakt wat strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de genoemde wettelijke verplichtingen.

7. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

Je kunt jouw berichten versturen en jouw rechten uitoefenen door een verzoek daartoe te versturen aan het e-mailadres: gdpr@grupeina.com

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van toegang: u kunt informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Recht op rectificatie: u kunt elke wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven.
 • Recht op wissen van gegevens en om vergeten te worden: kunt om verwijdering verzoeken na het blokkeren van de persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van verwerking: impliceert de beperking van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar: u kunt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens intrekken en zich verzetten tegen de verdere verwerking ervan.

In sommige gevallen kan het verzoek worden geweigerd als u verzoekt om verwijdering van gegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of als u uw identiteit niet aantoont.

Wanneer u een klacht hebt over de verwerking van gegevens, kunt u eveneens een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

8. Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

Grup Eina Digital S.L. heeft de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens geïnstalleerd en probeert de aanvullende technische middelen of maatregelen die ze tot hun beschikking hebben te installeren om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte persoonsgegevens te voorkomen.

9. Gebruiken we sociale netwerken?

Grup Eina Digital S.L., heeft een profiel op Facebook, Twitter, YouTube en Linkedin. De gebruiker heeft een profiel op hetzelfde sociale netwerk en heeft besloten om lid te worden van de pagina die is gemaakt door Grup Eina Digital S.L., waardoor hij interesse toont in de informatie die op het netwerk wordt geadverteerd.

Grup Eina Digital SL wordt erkend als medeverantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens van zijn gebruikers, volgers of mensen die via hen opmerkingen maken, hoewel het vrijgesteld is van elke vorm van verantwoordelijkheid die wordt afgeleid door opmerkingen van gebruikers en volgers op zijn sociale netwerken.

De medeverantwoordelijkheid van Grup Eina Digital S.L., wordt beperkt door de verantwoordelijkheid van elk van de bovengenoemde sociale netwerken die via hun respectieve privacybeleid de doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonlijke gegevens zullen vaststellen.

10. Kan het privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 13/10/2021. We raden u aan het privacybeleid regelmatig te bekijken.