POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb l’establert als arts. 13 y 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEO I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, referent a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), i els articles 6 y 11 de la Lle Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem dels següents extrems:

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable del tractament, el seu distribuïdor cedeix les dades personals a Grup Eina Digital S.L., en qualitat d’Encarregat del tractament amb la finalitat de ser tractats en aquest lloc web.

Si desitja contactar con nosaltres pot enviar-nos un email a través de la següent adreça electrònica: gdpr@grupeina.com.

2. Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que podem recaptar són les següents:

 • Nom i cognoms.
 • Número de telèfon.
 • Adreça de correu electrònic.
 • Usuari i contrasenya.
 • Qualsevol altre informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.

3. Per a què tractem les teves dades?

Grup Eina Digital S.L., pot tractar les dades personals dels usuaris registrats amb la finalitat de:

 • Servei d’accés a materials formatius digitals.
 • Resolució de dubtes i consultes.
 • Gestionar l’accés dels usuaris registrats a l’àrea privada.
 • Gestions administratives pròpies de la plataforma com inscripcions, baixes, modificacions prèvia autorització del Responsable del tractament.
 • Gestionar la petició de certificats una vegada finalitzat el curs.
 • En cas que la formació sigui bonificada es demanarà la subvenció a través dels Organismes oficials i/o Administracions Públiques.
 • El responsable del tractament pot sol·licitar informes sobre l’estat de la formació i les certificacions que has rebut, per lo qual les teves dades poden ser utilitzades per a fins estadístics.
 • Gestionar l’enviament d’informació comercial referent als nostres productes i serveis.
 • Qualsevol altre activitat pròpia dels serveis contractats.

4. Per què fem servir les dades?

El tractament de les dades dels usuaris registrats es fonamenta en la següent base legal:

 • Execució del contracte de prestació de serveis (art. 6.1.b) RGPD): les dades de l’usuari registrat (usuari i contrasenya) es tracten en base al contracte de prestació de serveis establert entre las partes.
 • Consentiment (Art. 6.1.a) RGPD): al formulari de contracte quan l’usuari el sol·liciti per mitjà del formulari web, les dades de l’usuari registrat (usuari i contrasenya) es tracten en base al consentiment que es requerirà abans de registrar-se en la plataforma, així mateix, determinades galetes requereixen el consentiment per a la seva acceptació.

5. Durant quant temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es deriven del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permeti la legislació aplicable.

Grup Eina Digital S.L., es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com a bloquejar-los degudament en les nostres bases de dades.

6. Compartim les teves dades amb tercers?

En general, Grup Eina Digital S.L., no cedirà les dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions on sigui obligatori per llei o s’hagi externalitzat algun servei per al normal funcionament de la pàgina web.

Els proveïdors que fem servir per al funcionament de la pàgina web son:

 • El proveïdor de hosting utilitzat és Amazon Web Services (AWS), empresa estatunidenca amb servidors localitzats a Irlanda. S’utilitzen clàusules contractuals tipus, com a garantia per a la transferència internacional de dades.
 • El proveïdor del servei de enviament de comunicacions comercials és Acrelia, situat a Espanya o en cas necessari gestors de correu propis del personal de gestió acadèmica de Grup Eina Digital S.L..
 • Organismes oficials i/o Administracions Públiques en cas que la formació sigui subvencionada.
 • Grup Eina Digital S.L., situat a Espanya és propietària del domini de la pàgina web.
 • La base de dades on s’emmagatzemen les dades personals dels usuaris és propietat de cada distribuïdor.

Grup Eina Digital S.L., procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta segons la normativa de privacitat de dades.

Així mateix, en alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l’estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

7. Quins drets t’assisteixen i com pots exercir-los?

Pots dirigir les teves comunicacions i exercitar els teus drets per mitjà d’una petició a l’adreça electrònica: gdpr@grupeina.com

Comptes amb els següents drets:

 • Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi a les teves dades personals.
 • Dret de supressió i a l’oblit: pots sol·licitar la eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te a que es continuïn tractant.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si demanes que se suprimeixin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals o si no acredites la teva identitat.

Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat competent de protecció de dades.

8. Quines mesures de seguretat apliquem per a protegir les teves dades personals?

Grup Eina Digital S.L., ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides i procura instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

9. Fem servir xarxes socials?

Grup Eina Digital S.L., disposa d’un perfil a Facebook, Twitter, YouTube i Linkedin. L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Grup Eina Digital S.L., mostrant així interés en la informació que es publiciti a la xarxa.

Grup Eina Digital S.L., es reconeix com a corresponsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors o persones que facin comentaris a travès d’aquestes, tot i que quedarà exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat derivada pels comentaris dels usuaris i seguidors a les seves xarxes socials.

La corresponsabilitat de Grup Eina Digital S.L., restarà limitada a la responsabilitat de cada una de les xarxes socials abans mencionades que a través de les seves respectives polítiques de privacitat establiran les finalitats i les bases per al tractament de les dades personals.

10. Pot modificar-se la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat ha sigut actualitzada en data 13/10/2021. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.